Just Playing

The following text is a translation made by an online translation service. What do you suppose is the original English text?

"Kung tayo ay lahat nang natural predisposed sa kagagawan masama, at we're supposed sa tumaas itaas atipan ng pawid kung we're kahit minsan sa kamtan kaunti uri ng gantimpalaan di ang afterlife , ano idikta ang kalikasan ng mabuti at masama , kailan ang daigdig kalinangan tila sa may mag-iba-iba kunin sa ano ay aral at mahalay?"

If we are all naturally predisposed to doing evil, and we're supposed to rise above that if we're ever to achieve some kind of reward in the afterlife, what dictates the nature of good and evil, when the world's cultures seem to have varying takes on what is moral and immoral?

Comments

Popular posts from this blog

How To Pace Comics

Want Something Drawn? My Commission Rates 2019